صورتجلسات

صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/01/25

“بسمه تعالی” صورتجلسه  هيئت مديره مورخ 94/01/25 حاضرين: آقايان دکتر: وزیری – علي اكبري – درویش- راد- بابایی – حافظیه –  شيخي- عباسی در ابتداي جلسه دكتر علي اكبري ضمن…