بانك توليدات اعضا

مسئوليت تمامي مطالبي كه در اين قسمت انتشار مي يابد بر عهده ي صاحب اثر بوده و انجمن در قبال آن به خصوص محتواي مطالب هيچ مسئوليتي ندارد.

سند چشم انداز و سياست هاي كلي

آسيب شناسي اجراي سياستگذاري اجراي سياست هاي عمومي يكي از مهمترين موضوعات مطالعاتي سياستگذاري عمومي در چند دهه اخير بوده و چالش اجرا همواره يكي از دغدغه هاي مديران اجرايي…

درامدی بر مبانی دینی و ارزشی توسعه

هو انشأكم في الارض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربّي قريب مجيب معناي لغوي دين، انقياد، خضوع، پيروي، اطاعت، تسليم و جزا است و معناي اصطلاحي آن…

تعريف اسلام از توسعه

مقدمه       توسعه در يك نگاه كلي و در همه جوامع وضعيتي و يا فرآيندي را شامل مي شود كه امكان دسترسي بهتر و بيشتر به كالاها و خدمات تداوم…

درآمدی بر مبانی دینی و ارزشی توسعه

هو انشأكم في الارض و استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربّي قريب مجيب معناي لغوي دين، انقياد، خضوع، پيروي، اطاعت، تسليم و جزا است و معناي اصطلاحي آن…

اهداف حکومت از منظر امیرالمومنین(ع)

           بحث از حکومت در اندیشه بشر پیوسته از جایگاه ویژه ،تهییج کننده، چالشی و پرطرفدار برخوردار بوده است و در بین مباحث ومسائل مربوط به نظام های سیاسی و…

تعريف اسلام از توسعه

         ارايه تعريف از توسعه بعنوان فرايند برآوردن نيازهاي واقعي انسان به استناد نگرشي جامع به هستي وماهيت واقعي انسان و نيازهاي او بويژه پس از شكل گيري نظام مقدس …